જીબી સ્ટાન્ડર્ડ એલ્યુમિનિયમ સિલિન્ડર

ગેસ સિલિન્ડર અને વાલ્વ

જીબી સ્ટાન્ડર્ડ એલ્યુમિનિયમ સિલિન્ડર

મુખ્ય એપ્લિકેશનો

ZX સિલિન્ડરો અને વાલ્વની મુખ્ય એપ્લિકેશનો નીચે આપેલ છે